Strona główna

Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej “Ius et Ratio” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu uchwalonego przez Zebranie Założycielskie Członków w dniu 18 lutego 2004 r.

Stowarzyszenie posiada również status organizacji pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000200563.

Powered by WordPress. Temat Wordpress, design, foto tytułowe: Jacek Wakuliński.
Content © . All rights reserved.